Regulamin

Regulamin Promocji „karta KTD” organizowanej w punktach sprzedaży firmy KTD .

I. Założenia Promocji
§ 1.Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma „KTD” Sp z o. o. mieszcząca się w Warszawie ( 01-424), Al.Prymasa Tysiąclecia 60/62, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386019, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1200000,00 zł, kapitał wypłacony 1200000,00 zł,numer REGON : 142861775 oraz NIP : 524-27-30-791 zwana dalej „Organizatorem”.
§ 2. Akcja promocyjna , zwana dalej „Promocją”, skierowana jest do klientów detalicznych oraz firm i organizacji.
„KTD” znajdujący się w Warszawie przy Al. Tysiąclecia 60/62, ( 01 – 424 )
„KTD” znajdujący się w Warszawie przy Ul. Młodzieńczej 15 , ( 03 – 655 )
§ 3.Promocja będzie prowadzona w sklepach określonych w § 2, otwartych dla klientów w czasie trwania Promocji.
§ 4. Wydawanie kart KTD, które upoważniają do skorzystania z Promocji w sposób wskazany w pkt III Regulaminu( zwanych dalej „ Kartami KTD”) rozpoczyna się począwszy od dnia 30.06.2013 r.
§ 5. Formularze zgłoszeniowe Karty KTD dostępne będą w placówkach firmy KTD zawartych w pkt.2 w okresie od dnia 12.08.2013r. i na stronie internetowej www.ktd.eu

II. Warunki udziału w Promocji
Warunkiem wzięcia udziału w Promocji – otrzymania Karty KTD jest :
- dokonanie w sklepach wskazanych w pkt. I ust 2 Regulaminu, jednorazowego zakupu na kwotę co najmniej 150 PLN netto przy płatności gotówką (dokumenty sprzedaży nie sumują się).
- Klient, który spełni wymagania określone w pkt II ust.1otrzyma na żądanie u naszego sprzedawcy Formularz do wypełnienia.
- Warunkiem otrzymania karty KTD jest spełnienie warunków określonych w pkt II ust.1 oraz okazanie sprzedawcy paragonu lub faktury zakupu dokumentującego dokonanie zakupu w celu jego ostemplowania wraz z załączonym prawidłowo i kompletnie wypełnionym formularzem.
- Podstawą wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Karty KTD są wyłącznie dokumenty zakupu wystawione od dnia 01.06.2013 r.
- W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
- Wypełniając Formularz uczestnik Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji niniejszej Promocji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora i podmiotów wchodzących w skład placówek KTD, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity DZ. U. Z 2002 roku, nr 101, poz 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej Promocji. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania w placówkach określonych w pkt I ust 2. niniejszego Regulaminu.

III. Karta Rabatowa i warunki jej odbioru.
Płacąc gotówką z kartą KTD za minimum 150 PLN netto w naszych oddziałach klient może skorzystać z.:
a).dodatkowego rabatu spośród 390 grup towarowych
b).atrakcyjnych promocji organizowanych tylko dla posiadaczy kart
c).wydłużonego terminu zwrotu towaru na wybrany asortyment
d).możliwości składania zamówień bez konieczności przedpłaty na wybrane artykuły, po wcześniejszym ustaleniu z konsultantem KTD. KTD Sp. z o. o. Zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.
e).bezpłatnej dostawy w wyznaczonych strefach po wcześniejszym ustaleniu z konsultantem. *KTD Sp. z o. o. Zastrzega sobie prawo odmowy dostarczenia towaru bez podania przyczyny.
f).możliwości negocjowania indywidualnych warunków handlowych w zależności od swoich obrotów zakupowych.

Z rabatów wynikających z posiadanych przez Klienta Kart KTD wyłączone są rabaty na części objęte wcześniejszą promocją cenową, rabatową, wyprzedażową.
Liczba Kart KTD wydawanych w Promocji jest limitowana przy czym wydawanie Kart KTD trwa do dnia 2013-12-30
Karty wydawane są w Placówkach KTD określonych w pkt I ust.2 niniejszego regulaminu.
Z zastrzeżeniem warunków opisanych w II ust 1.Karta Rabatowa wydawana jest bezpłatnie. Karta KTD posiada kod kreskowy. Karta KTD jest kartą na okaziciela. Karta KTD nie jest kartą kredytową, bankową lub płatniczą. Karta jest własnością KTD Sp. z o. o.

Formularz zgłoszeniowy to dwustronna kartka A5 służąca do rejestracji następujących danych.:
- imienia i nazwiska klienta, daty urodzenia, nip(dotyczy tylko firm),adresu wraz z kodem pocztowym,
- telefonu kontaktowego,
- adresu e-mail,
- określenia sklepu /pieczątka/, w którym dokonane zostały zakupy,
- nr paragonu lub faktury VAT i daty jego wystawienia,
- numeru wydanej Karty KTD,
- oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną
- daty wydania i potwierdzenia odbioru Karty KTD – własnoręczny podpis klienta,

Karta KTD może zostać odebrana wyłącznie przez klienta (odbiór osobisty), po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Klient otrzymuje Kartę KTD wyłącznie w tym oddziale, w którym dokonał zakupu lub w placówce, którą wybrał w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.ktd.eu
Rabatu przyznanego na podstawie Karty KTD nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi w placówkach KTD Sp z o. o. i innymi akcjami promocyjnymi.
W celu otrzymania rabatu klient zobowiązany jest okazać Kartę KTD przed rozpoczęciem dokonywania zakupów.
Karty Rabatowe zniszczone lub zagubione nie podlegają wymianie na nowe.

IV. Reklamacje
Reklamacje -Warunki reklamacji zakupionego asortymentu w niniejszej promocji określa „Regulamin sprzedaży” znajduję się na stronie www.ktd.eu oraz w placówkach określonych w pkt I ust 2. niniejszego Regulaminu.
Reklamacje związane z niniejszą promocją rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich doręczenia w placówce określonych w pkt I ust 2. niniejszego Regulaminu. . Odpowiedzi zostaną przekazane klientowi za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub w formie telefonicznej w przeciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia Organizatorowi reklamacji pod wskazany przez klienta adres mailowy.

V. Dostępność Regulaminu Karty i ogólnych zasad Promocji.
Regulamin, z zastrzeżeniem ust.1a niniejszego punktu, dostępny jest w siedzibach Organizatora określonych w pkt I ust. 2 niniejszego Regulaminu a także na stronie internetowej pod adresem www.ktd.eu.
Zmiany Regulaminu, każdorazowo zamieszczane będą, w formie informacji na stronie internetowej pod adresem www.ktd.eu oraz w sklepach określonych w pkt I ust 2. niniejszego Regulaminu., przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez posiadaczy Kart Rabatowych przed dokonaniem zmian.
Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść regulaminu i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

VI. Postanowienia końcowe.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Karty Rabatowej z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie klientów.

Najwyższa jakość Najwyższa jakość

Najwyższa jakość

Jakość obsługi-jest stałym elementem naszej misji. Nieustannie monitorujemy, analizujemy i dostosowujemy procesy sprzedaży do oczekiwań naszych klientów. Konsekwentnie i nieustannie, z pełnym zaangażowaniem dążymy do tworzenia...

Więcej
Bezkonkurencyjne ceny Bezkonkurencyjne ceny

Bezkonkurencyjne ceny

Od początku działalności firmy, niska cena stanowi nieodłączny element naszej organizacji oraz odgrywa kluczową rolę w projektowaniu przewagi konkurencyjnej. KTD posiada wieloletnią, ugruntowaną i stabilną pozycję na rynku...

Więcej
Solidny partner Solidny partner

Solidny partner

KTD Sp. z o.o - jako standard przyjmuje dążenie do doskonałości, a satysfakcja klienta jest dla nas czynnikiem sprawczym działalności. Mamy świadomość, że interes klienta jest także naszym interesem, dlatego priorytetowo staramy się o...

Więcej

2012-2013 © Copyrights KTD SP. Z.O.O.

POIG

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

UE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatność i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij